• bilgi@yeta.org.tr
  • 0541 212 02 54
  • SAÜ Teknokent

Hakkımızda

YETA Afet ve Yangın ile ilgili konularda araştırma, eğitim, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel faaliyette bulunmak ve iletişimi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyemizde üniversiteler, sanayiciler ve son kullanıcılardan oluşan ve toplumun tüm kesimlerinden uzmanlar bulunmaktadır. Bu çeşitlilik ile yangına dair bilimsel, teknolojik, ticari, sosyal ve sağlık gibi tüm alanlarda faaliyetler gösteriyoruz.

 

YETA’nın Misyonu


- Toplum yararına olan yangın güvenliği ve yangından korunma konularında araştırma yapılmasına öncülük etme,
- Araştırma ve çalışma sonuçlarını çeşitli yayın imkanlarından faydalanarak paylaşma,
- Kamuya, Özel Sektör ve son kullanıcıya açık Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar düzenleyerek doğru bilginin ulaşılabilir olmasını sağlama,
- Yangın önleme ve yangın güvenliği alanında çalışanlara ve itfaiyecilere imkanları ölçüsünde karşılıksız burslar, kitaplar, öğretim ve araştırma malzemesi sağlama,
- Türk ve yabancı itfaiyeler, meslek kuruluşları, kamu veya özel kuruluşlar ile amaçlarına uygun işbirliği yapılması,
- Yangından korunma ve yangın eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler ve uygulamama esasları ile paralel olarak uygulama standartları ve yönetmelikleri, el kitapları ve uygulama kılavuzları hazırlama, bunların yayınlanmasını sağlayarak paylaşımını gerçekleştirme,
- Yangından korunma alanında ülkede geçerli standartların uygulanması için gerekli çalışmaların yapılmasına destek olma,
- Kamuoyuna ve kullanıcılara yönelik olarak, yangından korunma ile ilgili her konuda bilgilendirme ve yol göstericilik yapma, - Yanıltıcı haber ve yönlendirmeyi önlemeye çalışarak doğru bilginin ulaşılabilir olmasını sağlama,
- Yangınla ilgili faaliyet gösteren firmaları içeren sektörün sorunlarını tespit ederek, bunların giderilmesi yönünde çözüm arayışlı içinde olma,
- Yürürlükte olan standartlar, kurallar ve şartnameler konularında sektörü ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yaparak, uygulanmalarını sağlama yönünde çalışmalar yapma,
- Sektörün gerek iç gerekse dış piyasada gelişmesini sağlayacak kanun, kararname, şartname, yönetmelik, tebliğ, kalkınma plan-programı vb. düzenlemeleri izlenerek bu konularda oluşan sektör görüş ve önerilerini ilgili makam ve mercilere duyurma,
- Üyelerin ve üye kuruluş mensuplarının bilgi ve deneyimlerini genişletecek etkinlikler düzenleme,
- Çalışmalarından fayda göreceği kuruluş ve dernekler ile ilişkiye girerek ortak çalışma zemin oluşturma,
- Yabancı bilim ve teknolojiyi takip etme bu kuruluş üyelerini Türkiye'ye davet ederek, Uluslararası teknik gelişmeleri ilgili kurumlar, üyeler ve kamuoyu ile paylaşma,
- Kurulma amacıyla ilgili bulunan Sivil Toplum Örgütleriyle ortak amaç gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturma,

 

 

YETA'nın Vizyonu


- Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak üzere bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapılmasını sağlamak,
- Kamu ve özel kuruluşların personelinin yangından korunma ve yangın söndürme konularında eğitilmelerini sağlamak üzere teknik yayınlar hazırlanması, hazırlanan kaynakların paylaşılması sağlamak,
- Halkın yangın eğitimi göreceği eğitim tesisleri ve itfaiye okulları açılmasını sağlamak
- Kamu Kurumları ve bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle yangın önleyici sistemlerin standartlarını ve cihazların geliştirilmesini sağlamak veya yardımcı olmak.
- Saray, kütüphane, milli arşiv ve tarihi vakıf eserleri gibi kültür varlıklarının yangın güvenliğinin sağlanması konusunda imkanları ölçüsünde yardımcı olmak.
- Yangın önleme ve yangından korunmaya yönelik laboratuar, test istasyonu ve benzeri tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak,
- Ülkede yangından kaynaklanan can ve mal kaybını doğru bilgi ve kaynakları -kullanarak asgariye indirilmesi,
- Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak.


Size nasıl yardımcı olabiliriz?